maandag, november 3, 2014

Preambule bij de statuten van Initiatives of Change Internationaal

Aangenomen op de internationale ledenvergadering, 23 juli 2011

Inleiding

Initiatives of Change (IC) is een wereldwijd netwerk van mensen van verschillende levensovertuiging met als gemeenschappelijk doel zich in te zetten voor een betere samenleving. Zij geloven dat een verandering in de samenleving tot stand komt via een verandering in persoonlijke motieven en gedrag, te beginnen bij henzelf.

Veel van de problemen in de wereld worden veroorzaakt door de mens, maar de mens kan ze ook helpen oplossen. Angst, haat, hebzucht en onverschilligheid houden onrechtvaardigheid, armoede, conflict en de vernietiging van het milieu in stand. Evenwel is het de mens ook eigen om medelijden te voelen en dapper en creatief te zijn. Mensen kunnen de verandering die ze in de wereld willen zien zelf voorleven. Eenieder heeft een unieke bijdrage te leveren voor een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld.

IC richt zich op het wezenlijke verband tussen persoonlijke en wereldwijde verandering en beoogt mensen die willen bijdragen aan een betere samenleving te inspireren, ondersteunen en toe te rusten.

Benadering

Om de problemen in de wereld op te lossen is er meer nodig dan menselijke kennis en kunde. IC stelt daarom de zoektocht naar innerlijke wijsheid centraal in haar benadering. Als mensen luisteren naar wat er diep in hun hart leeft, krijgen ze inzichten die hen vaak in een onverwachte richting leiden. Velen ervaren dit als de leiding van God, anderen als de sturing door hun geweten of innerlijke stem. Door regelmatig stil te zijn kunnen mensen toegang krijgen tot een bron van waarheid, vernieuwing, inspiratie en kracht.

Ook kenmerkend voor IC is de overtuiging om:

Bij jezelf te beginnen. Een eerlijke blik op je eigen motieven en gedrag is vaak het begin van persoonlijke verandering. Uit culturele en religieuze tradities van over de hele wereld zijn morele maatstaven te destilleren die richting kunnen geven aan het persoonlijk en gemeenschappelijk leven. Uit deze waarden heeft IC er vier gekozen die een praktisch handvat bieden om je eigen beweegredenen en dagelijkse handelingen te beschouwen: absolute eerlijkheid, onzelfzuchtigheid, liefde en een zuiver hart.

Naar anderen te luisteren. Een eerlijk gesprek, met open vizier gevoerd, slaat een brug van vertrouwen tussen mensen van een gelijke, verschillende of zelfs tegengestelde achtergrond. Dit maakt de weg vrij voor genezing, samenwerking en gezamenlijke actie.

Gerichte actie te ondernemen. De mensen en programma’s van IC beogen de morele en spirituele grondslagen van de samenleving te versterken door

* verzoening en herstel te brengen waar er conflict is

* bruggen van vertrouwen te bouwen tussen verschillende gemeenschappen en landen

* ethiek, rechtvaardigheid en transparantie integraal onderdeel te maken van de internationale economie

* leiders aan te moedigen integer te handelen, op onzelfzuchtige wijze te dienen en een pionier te zijn voor verandering.

Oorsprong

Initiatives of Change is ontstaan uit het werk van de Amerikaanse Lutherse predikant Frank Buchman (1878-1961). Buchman geloofde dat er een goddelijk doel is voor de wereld en ieder mens en richtte zich op het verband tussen geloof en maatschappelijke verandering. In de loop van de jaren groeide zijn bereik en telde mensen van verschillende religies en levensbeschouwing. In de twintiger jaren van de twintigste eeuw werd zijn werk bekend als de Oxford Groep en in 1938 kreeg het de naam Morele Herbewapening. In 2001 veranderde deze naam in Initiatives of Change.

Initiatives of Change Internationaal

Initiatives of Change Internationaal is een vereniging die de nationale organisaties van IC en de internationale programma’s samenbrengt. De vereniging is opgericht in 2002 en valt onder de Zwitserse wet. De lid organisaties handelen in overeenstemming met de statuten en de principes van de beweging. In ieder ander opzicht zijn ze autonoom. Initiatives of Change Internationaal is een vereniging zonder winstoogmerk, onafhankelijk van welke politieke, religieuze of economische organisatie dan ook. Waar gepast werkt de vereniging samen met anderen die zich inzetten voor verandering.