maandag, september 6, 2010

Het derde 'Caux Forum for Human Security' sloot dit jaar af met 'Het Appèl van Caux', een oproep tot actie om urgente problemen als honger, armoede, klimaatverandering, uitputting van bronnen en oorlogen en conflicten te benoemen en aan te pakken.

Onder leiding van Clare Short, voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking in de Engelse regering van 1997 tot 2003 en MP van 1983 tot 2010, werd een verklaring opgesteld die vele deelnemers aan het Forum ondersteunden.

Zij verklaarden dat ze de verandering willen leven waar ze naar verlangen, door te luisteren naar hun geweten, en door integer en ruimhartig te werken. Daarnaast willen ze samenwerken in een beweging van mensen om de wereldwijde verandering, die zo broodnodig is, in gang te zetten.

Hieronder vindt u de verklaring:

2010 Verklaring van Ondersteuning van ‘Het Appèl van Caux’ 

Van tijd tot tijd moet de mensheid kiezen tussen een diepgaande hervorming of het vasthouden aan de status quo.

Wij, mensen van vele achtergronden, landen en continenten, geloven dat wij mensen nu op zo’n kruispunt staan. Zulke momenten duren niet lang. Wanneer deze kans op een doorbraak niet wordt aangegrepen dan is een zekere neergang onvermijdelijk.

De vooruitgang in communicatie, wetenschap en bovenal in inzicht heeft een gelijkwaardige, rechtvaardige en duurzame beschaving binnen handbereik gebracht. Voor het eerst is er het technologische, sociale en economische vermogen om in  ieders basisbehoefte te voldoen om een volwaardig leven te leiden.

Echter met de huidige koers stevent de wereld af op een catastrofe omdat het klimaat onherstelbaar verandert, de landbouw verstoord is, honger en verdeeldheid toenemen, defensieuitgaven uit de hand lopen en het aantal nucleaire wapens toeneemt . De economie van de hebzucht en de politiek van eigenbelang en overheersing heeft wereldwijd mensen ontmoedigd en machteloos gemaakt. Het heeft ons aan de rand van een moreel en financieel bankroet gebracht,en het dreigt ons in toenemende mate mee te slepen in conflicten.

Wij zijn bezorgd dat het politieke establishment van de wereld niet in staat is de urgentie van de dreiging te zien en ook het potentieel aan mogelijkheden.
Maar grote positieve veranderingen worden teweeggebracht door een beweging  van mensen die hun geweten gehoorzamen, zoals bijvoorbeeld het geval was  bij de afschaffing van de slavernij en het kolonialisme en de strijd voor algemeen kiesrecht.      

Onze generatie staat voor een nog grotere uitdaging, maar heeft ook de ongekende mogelijkheid om van de hervorming  van de wereld een gezamenlijk doel te maken. Daartoe moet het volgende aangepakt worden :

Armoede. Ongelijkheid en armoede neemt toe tussen landen maar ook in landen zelf. Ongelijkheid bevordert criminaliteit, geweld, ziektes en andere sociale kwalen terwijl de groeiende consumptie in de rijke landen niet bijdraagt aan geluk en het overbruggen van sociale verschillen. De mensheid heeft de middelen en de kennis om te zorgen dat iedereen genoeg heeft. Het economisch versterken van de armen zal wereldwijd het welzijn bevorderen.  
  
Honger. Na een daling in de jaren ‘90 is het aantal mensen die honger hebben nu gestegen tot meer dan een miljard. Echter in de meeste rijke landen heerst een vetzucht epidemie, en wordt meer dan de helft van het gekochte voedsel weggegooid. Elk jaar wordt er genoeg geproduceerd om iedereen op aarde goed te voeden. Om dit zo te houden moet de productie door duurzame landbouw vergroot worden.       

Klimaatverandering. De planeet warmt op, en een stijgend zeeniveau en verschuivende klimaatzones zal miljoenen mensen van hun huizen verdrijven, oogsten vernietigen en samenlevingen ontwrichten. Echter de schone technologie om dit te bestrijden bestaat al. De verdere ontwikkeling hiervan zal bijdragen aan de duurzame groei die nodig is voor een welvarende, koolstofarme toekomst.   

Uitputting van bronnen. Het misbruik van land, water, visserij, bossen en andere natuurlijke bronnen zal schaarste en conflict tot gevolg hebben en dit dreigt erger te worden wanneer de wereldbevolking over een paar decennia de negen miljard heeft bereikt. Slechts  een achtste van het budget dat op wereldschaal wordt uitgegeven aan defensie kan al voorzien in de nodige uitbreiding van programma’s voor het terugdringen van armoede, vervuiling en bevolkingsgroei, het beschermen van  biodiversiteit, planten van bomen, gezond maken van de grond, herstellen van de visstand, beschermen van bossen en het stabiliseren van het waterniveau waardoor we de relatie met onszelf en de natuur  in evenwicht brengen.

Oorlog en conflict. Na een korte daling aan het einde van de Koude Oorlog stijgen, gevoed door diepgewortelde belangentegenstellingen,  wereldwijd de uitgaven aan wapens. Er is  een nieuwe koers nodig bij het oplossen van conflicten, vooral in het Midden-Oosten. Verzoening en rechtvaardigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensenrechten moeten serieuzer genomen worden en onrecht en onderdrukking aangepakt waardoor het verminderen van uitgaven aan wapens mogelijk wordt en we geleidelijk nucleaire wapens kunnen afschaffen.   

Duizenden hebben onvermoeibaar gewerkt om deze uitdagingen aan te gaan en er is al veel  bereikt. Maar meer is nodig om een kritische massa te genereren voor een doorslaggevende verandering van richting. Een wereldwijde coalitie van toegewijde mensen is dringend nodig om al onze inspanningen te verenigen en onze effectiviteit te vergroten.    
 
Dit moet beginnen met onszelf. Ieder van ons kan verandering genereren in onze eigen levensstijl. Maar daar houdt het niet op. Door samen op te trekken met andere mensen en organisaties kunnen we veranderingen lokaal, nationaal en wereldwijd teweegbrengen. We zijn dit verschuldigd aan elkaar en aan de generaties na ons die zullen oogsten wat wij zaaien.

We zullen ons moeten verplichten om zelf de verandering te leven waar we naar verlangen, door te luisteren naar ons geweten, integer en ruimhartig, en bouwen op de kracht van  cultuur en religie. We erkennen dat individuele actie niet genoeg is. We willen samenwerken in een beweging van mensen om de wereldwijde verandering, die zo broodnodig is, in gang te zetten.

U kunt de 2010 Verklaring van Ondersteuning van 'Het Caux Appel' hieronder downloaden.

De oorspronkelijke versie van deze verklaring is in het Engels, ook deze kunt u hieronder downloaden.

Meer informatie is te vinden onder 'Caux Call to Action' op onze internationale site www.iofc.org.