dinsdag, december 10, 2019

Terugblik op de 12e Interreligieuze Conferentie

De 12e Interreligieuze conferentie vond plaats op 16 november 2019 bij het Institute of Social Studies in Den Haag.

'Wat me vandaag het meest opviel, was dat we allemaal heel verschillend kunnen zijn en toch het eens worden over bepaalde zaken. Je hoeft komend van verschillende religieuze achtergrond elkaar niet in de haren te vliegen. Voor mij was het prachtig te ervaren dat we echt konden proberen elkaar te begrijpen,' aldus Victoria, een deelneemster aan de 12e Interreligieuzeconferentie, die als vrijwilligster meehielp met de organisatie. 

Het door de studenten zelf aangedragen thema met de Engelse titel: 'Gender, Spirituality and Religion: Endangering or Engendering?' laat zich moeilijk vertalen. Maar je kunt het als volgt verstaan: Geaardheid, spiritualiteit en religie: op afstand houden of erop vertrouwen?’

Dit thema maakte al tijdens de voorbereidingen de tongen los: het raakte zowel vrouwelijke als mannelijke studenten rond bijvoorbeeld
hun persoonlijke opvattingen over feminisme en gender diversiteit, die regelmatig leken te botsen met traditionelere rolpatronen in verschillende
geloofsgemeenschappen. In de voorbesprekingen hoorden we bijvoorbeeld van de vrouwelijke studenten die in hun Afrikaanse kerk werden aangesproken op het dragen van jeans en van mannelijke studenten die zich afvroegen wat mannelijkheid en man-zijn nu is of moet zijn in
2019, in relatie tot feminisme.

De dag van de conferentie stond in het teken van ontmoeting en verdieping. Drs. Anne Dijk, o.a. directeur van Fahm instituut, hield een lezing over in hoeverre de islam feministisch is. Ze toonde aan dat in de oorspronkelijke teksten de rol van de vrouw en man nog veelal door elkaar heen liepen. Na deze inhoudelijke start, ging het gesprek in kleine groepen aan dialoogtafels verder aan de hand van vragen en stellingen. 

Na de lunch kon men, weer in kleine groepen, naar mensen luisteren die vertelden over hun persoonlijke worsteling met betrekking tot religie en gender. Enkele citaten:

'Als moderator van een dialoogtafel (zie foto hieronder) had ik in mijn groep mensen die tot verschillende geloven behoorden, maar ook mensen die 'niet-religieus' waren zoals ze zelf zeiden. Ik luisterde naar hun eigen ervaringen die zij in vertrouwen met de groep deelden, over waarom zij geloven en wat het hen geeft. Dat is volgens mij waar de hele interreligieuze dialoog over gaat: elkaars standpunt proberen te begrijpen en proberen een consensus te bereiken'. Aldus Vinay, vrijwilliger aan de dialoogtafel.


Of van de vrouwelijke ceremoniemeester Aku-Bleboo: 'Ik luisterde naar een vrouw die deelde dat ze moslim is en dat ze veel schoonheid en inspiratie en goede dingen uit haar religie haalt. Ze vroeg ons waarom we denken dat de islam en de moslimwereld als slecht worden beschouwd en hoeveel we daarover weten. Ze zette me echt aan het denken over wat ik weet over haar religie. Ik realiseerde me dat ik er eigenlijk niet veel vanaf weet. Dankzij deze conferentie kreeg ik veel inzicht en werden mijn ogen geopend.’

 Verslag door Stefanie Schuddebeurs
Foto's: Zoey, Sabina, Vincenzo en Uyên


Interfaith Conference

Dit was de twaalfde editie van de Interfaith Conference op het International Institute for Social Studies (ISS). Het jaarlijks terugkerende evenement begon als kleinschalige interreligieuze bijeenkomst voor internationale studenten. Inmiddels is het uitgegroeid tot een conferentie voor (veelal internationale) mensen uit heel Nederland. De conferentie werd dit jaar georganiseerd door Initiatives of Change in samenwerking met Haastu, de International Student Chaplaincy en een groep studenten van het ISS.