Overslaan en naar de inhoud gaan

Lèsje vanwat wè mezze alle mauge

Datum

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd in meer dan 500 talen vertaald en is nu ook te lezen ... in het Haags! In opdracht van Initiatives of Change vertaalde Margot C. Berends dit belangrijke document.  Deze vertaling werd op 10 december 2023 tijdens Festival Geloven in Mensenrechten gepresenteerd. Een mooi symbool voor Den Haag, stad van vrede en recht!

 1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
  As we gebore wogde is ellek en iedâh vrè en wè mauge utzellufde doen en late.
   
 2. De mensenrechten gelden voor wie je bent, waar je bent.
  Ut lèsje vanwat we metze alle mauge is voâh Jan en alluhvrâh, zeikâh te weite!
  Diskrimenaasie? Dachutnie!
   
 3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
  Jè mag gewaun blève leive en let op: vrèhèt blèhèt, vèlaghèd blèhèt!
   
 4. Slavernij is verboden.
  Un andâh ùitbùite magnie.
   
 5. Martelen is verboden.
  Un andâh lens slaan of late stùitere mag auk nie.
   
 6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
  Je mag bestaan. We motte te koste van elleke près zien te voâhkaume datze jâh rechte afpakke.
   
 7. De wet is voor iedereen gelijk.
  Jè ben lekkâh belangrèk én je ben eive belangrèk as iedâh andâh. Wè motte en mauge utzellufde.
   
 8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.
  Stel je ège voâh: ze hebbe je te graze genaume. Dan kejje hullep krège om naah de rechtâh te stappûh.
   
 9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
  Ze mauge jâh nie zaumaah opslùite.
  En ze mauge jâh nie ongevraag naah un andâh land ùitzette.
   
 10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
  As je innut Palès van Justisie mot voâhkaume, dan mot iedâhrein daah kenne meilùistere.
  De rechtâh mag nie pagdtèdag zèn.
   
 11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
  Jè ben natuâhlijk onschuldag, je ben pas schuldag azze dat kenne bewèze.
  Niet te snel keklusies ùit trekke hè!
   
 12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam.
  Je hep rech op praaivesie. En ze mauge jâh nie zwagt make.
   
 13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
  Je mag gewaun ut land doâhkrùise. En je mag d’r auk ùit aftaaie.
   
 14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel aanvragen en genieten.
  As ze ut nie zau nâh neime met regte en pligte teige-auvâh jeigens jâh, dan maggie vrage of je innut bùiteland ken gaan waune.
   
 15. Je hebt recht op een nationaliteit.
  Je hep ut reg om bè un offisjeil land te hore.
   
 16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.
  Ze kenne jâh nie dwinge om te trâhwe.
  En as je kautâhs wil, dan maggie dat lekkâh zelluf weite.
   
 17. Je hebt recht op bezit en dat mag niemand zomaar van je afnemen.
  As je wat gekoch hep, dan istat vajjâh.
  Un andâh mag ‘tt nevâhnauitnie wegsnaaie en mottâh met ze paute afblève.
   
 18. Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven.
  Je mag gewaun gelauve wat jè wil. En je mag doen wat jâh godsdiens of auvâhtùiging zeg.
   
 19. Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen.
  Je mag roepe watje vint en as je wat wil weite kejje auveral motte kenne zoeke.
   
 20. Je mag een vereniging oprichten en niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.
  Je mag un klup oprichte, maah we zèn d’r anti-teige dasse je kenne dwinge lid te wogde van welleke klup dan auk.
   
 21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
  Je mag zeikâh weite stemme op elleke pagtè. En elleke mafkeis ken ze ège late ùitveâhkieze als veteiguhwoâhdigâh vannut vollek.
   
 22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
  Ze motte voâh jâh zorrege. Ech wel!
   
 23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij.
  Wat jè wil wogde, dat mot je lekkâh zelluf weite. Oâhzjineil waah!
  Ze motte jâh zat betale en je mot hullep kenne krège van welleke vakbon dan auk.
   
 24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
  Je mot in je vlauiebunkâh kenne ùitruste.
  Je mot tèd hebbe omte rielekse.
  En as je vekansie vieâht motte ze je gewaun pleuraus blève betale.
   
 25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
  Ze motte je zau veil mollem geive dajje ken leive. Ze motte gewaun voâh jâh zorrage, ja toch niettan?
   
 26. Je hebt recht op onderwijs.
  Ze zèn veplich om jâh ondâhwès te geive.
   
 27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd.
  Kultuâh snùive is lekkâh en belangrèk.
   
 28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
  De regering ramt ut lèsje van wat wè metze alle mauge d’r wel effe in. Op zeikâh!
   
 29. De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen.
  Wette, deimaukrasie en de heile reut zorrege dattut lèsje vanwat wè mezze alle mauge geldag blèf.
   
 30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te doen.
  En gaat nâh nie kreiatief zitte boekhâhwe om dat lèsje ondâh ut tapèt te kenne schùive hè! Val in driejûh!